Warunki przyjęcia do żłobka

Poniżej znajdą Państwo warunki przyjęcia do żłobka. Potrzebne dokumenty

Warunki przyjęcia do żłobka

 • Żłobek prowadzi rekrutację dzieci w oparciu o zasadę powszechnej dostępności.
 • Rok żłobkowy rozpoczyna się 1 września danego roku i kończy 31 sierpnia roku następnego.
 • Do Żłobka przyjmowane są dzieci w wieku od 20 tygodnia życia do ukończenia 3 roku życia.
 • W szczególnie uzasadnionych przypadkach możliwe jest przedłużenie pobytu dziecka w Żłobku do 4 roku życia.
 • O przedłużeniu pobytu dziecka, o którym mowa w ust. 4 decyduje dyrektor na wniosek rodziców dziecka.
 • Do Żłobka przyjmowane są dzieci, których rodzice zamieszkują na terenie Gminy Wieliczka
 • Zapisy do Żłobka prowadzone są przez cały rok kalendarzowy.
 • Dziecko raz przyjęte do Żłobka ma prawo być objęte opieką przez cały okres, aż do 31 sierpnia danego roku, w którym dziecko kończy 3 rok życia.
 • Podstawą zgłoszenia dziecka do Żłobka jest wypełniona karta zgłoszenia składana przez Rodziców w sekretariacie Żłobka.
 • Kwestionariusz karty zgłoszenia można pobrać w Żłobku lub na stronie internetowej Żłobka.
 • Złożenie karty zgłoszenia dziecka nie jest jednoznaczne z przyjęciem dziecka do Żłobka.
 • O przyjęciu dziecka do Żłobka decyduje Dyrektor.
 • W przypadku większej liczby chętnych ubiegających się o przyjęcie do Żłobka niż liczba miejsc -Dyrektor tworzy listę rezerwową rodziców dzieci nie przyjętych do Żłobka. O miejscu na liście rezerwowej decyduje data złożenia wniosku oraz ilość uzyskanych punktów.
 • Gdy zwalnia się miejsce w Żłobku, Dyrektor kontaktuje się z rodzicami dziecka, biorąc pod uwagę kolejność zapisu dziecka na liście rezerwowej oraz kryteria pierwszeństwa.
 • Do dnia 30 kwietnia danego roku kalendarzowego sporządzona zostaje lista dzieci przyjętych do Żłobka na nowy rok żłobkowy.
 • Dzieci, które kontynuują pobyt na kolejny rok nie biorą udziału w rekrutacji. Rodzice pisemnie potwierdzają wolę kontynuacji do 30 kwietnia danego roku.
 • Rodzice dzieci przyjętych zobowiązani są do bezzwłocznego zgłoszenia ewentualnej rezygnacji z miejsca w Żłobku.
 • Rekrutacja odbywa się raz w roku.