Plan pracy

Poniżej znajdą Państwo nasz plan pracy
opiekuńczo – wychowawczo – edukacyjnej


Plan wychowawczy

Do żłobka przyjmowane są dzieci w wieku od 5-go miesiąca życia (po ukończeniu 20 tygodni życia ) do 3 lat,  lub w przypadku gdy niemożliwe lub utrudnione jest objęcie dziecka wychowaniem przedszkolnym – do 4 roku życia.

W żłobku funkcjonuje pięć grup wiekowych.

 • Gr I –  niemowlęta
 • Gr II – średniaki młodsze
 • Gr III – średniaki starsze
 • Gr IV – średniaki starsze
 • Gr V- starszaki

Oferta programowa dla podopiecznych kładzie główny akcent na zaspakajanie  potrzeb biologicznych dzieci na każdym z etapów rozwojowych. Po zaspokojeniu potrzeb podstawowych realizowane są potrzeby psychiczne .Najważniejszym zadaniem, jakie sobie stawiamy jest indywidualny rozwój każdego z naszych podopiecznych. Program zajęć edukacyjnych oraz opiekuńczo- wychowawczych dostosowany jest indywidualnie do możliwości każdego dziecka.

Pragniemy stymulować wszystkie obszary poznawcze oraz rozwijać umiejętności  poczynając na usprawnieniu małej i dużej motoryki, a kończąc na rozwijaniu zmysłów, rozwoju emocjonalnym i zaspokojeniu strefy poznawczej.

Gr I, 

W tej grupie spośród działań pielęgnacyjno-wychowawczych  na pierwszy plan wysuwamy realizację zasadę bezpiecznego dziecka  (  fizycznego,   psychicznego i zdrowotnego) .  Najwięcej miejsca w naszej pracy z dziećmi zajmuje muzyka , ruch i zabawy kontaktowo-dotykowe, kontaktowo-naśladowcze , manipulacyjno-konstrukcyjne. W zabawach dydaktycznych zwracamy uwagę na rozwój aparatu głosowego, mowy biernej i czynnej oraz kojarzenie nazw z przedmiotami.

Dbając o prawidłowy rozwój maluszków kierujemy się głównie zasadami bezpieczeństwa, indywidualizacji i konkretu wykorzystując elementy takich metod jak :

 • metoda oglądu ( pozwolenie dziecku na manipulacje proste, niespecyficzne następnie na manipulacje specyficzne).
 • metoda zabaw kontaktowo-dotykowych
 • metoda zabaw kontaktowo- naśladowczych 
 • metoda zabaw kontaktowo-paluszkowych
 • metoda dowolności w zabawie ( zabawy indywidualne -dywanowe) ,
 • metoda aprobaty i pochwały.

Gr II 

Głównym założeniem pracy w grupie średniaków jest systematyczne realizowanie planu wychowawczego, który gwarantuje prawidłowy rozwój małego dziecka. Plan wychowawczy uwzględnia dużą różnorodność zabaw realizowanych w podgrupach.

Opiera się na :

 • zabawach ruchowych – ćwiczenia ruchowo – naśladowcze, klaskanie, ćwiczenia orientacyjno-porządkowe, zabawy z elementami rzutu , chwytu, celowania, podskoku, przysiadu, pokonywania przeszkód, przenoszenia, popychania , zabawy przy muzyce oraz piosenki z tzw. pokazywaniem , ćwiczenia zapobiegające płaskostopiu: tupanie, chodzenie na palcach. Zabawy ruchowe w bezpiecznej przestrzeni sali zabaw lub w ogrodzie w zależności od pogody.
 • zabawach manipulacyjno – konstrukcyjnych dwuwymiarowych dopasowywanie kształtów, budowanie z klocków poprzez piętrzenie, szeregowanie, rysowanie, malowanie farbami, darcie papieru, lepienie z ciasta lub plasteliny, wyklejanie z bibuły, papieru kolorowego, kawałkami materiału, nakładanie, nawlekanie.
 • zabawach tematycznych – kąciki tematyczne tj. kuchenny, pielęgnacyjny, lekarski, fryzjerski . W zabawach wykorzystywane są elementy metod pedagogicznych Montessorii ( przelewnie wody, przesypywanie ryżu, makaronu, piasku, otwieranie i zamykanie pudełek, nauka czystości i porządku  oraz współpraca w grupie : nauka współpracy z innymi dziećmi , ustalanie zasad pracy w grupie w celu zapobiegania konfliktom itp.), a także wykorzystywane są zabawy wg K. Vopela ( wesołe odprężające zabawy w rytm muzyki, rozładowujące emocje, integrujące grupę, zabawy rozwijające wyobraźnię ).
 • zabawach dydaktycznych – opowiadanie lub czytanie bajek , teatrzyki, porównywanie cech przedmiotów, rozróżnianie kolorów, nauka piosenek, wierszyków, poznawanie najbliższego otoczenia , obserwacja zmian zachodzących w przyrodzie, rozróżnianie zwierząt , owoców, warzyw, itp.
 • Zabawach rozwijających mowę – dmuchanie, robienie dziwnych min, nakłanianie do wypowiedzi wyrazów dźwiękonaśladowczych – np. odgłosy zwierząt, urządzeń mechanicznych, powtarzanie np. wyliczanki, śpiewanie prostych rymowanych piosenek , z powtórzeniami.

Pozostałymi założeniami pracy w tej grupie wiekowej jest jak najlepsza opieka nad powierzonymi nam dziećmi, dostarczenie im kształcącej zabawy wraz z zapewnieniem bezpieczeństwa.

Gr III , Gr IV, Gr V  

Plan pracy podstawowej w tej grupie wiekowej obejmuje treści odnoszące się do wszechstronnego rozwoju dziecka , a realizowany jest przez opiekunów w zajęciach ruchowych, dydaktycznych, tematycznych, konstrukcyjno-manipulacyjnych, plastycznych, rozwijających mowę, analogicznie jak w gr. II i III.

Zajęcia ruchowe wpływają na ogólny rozwój dziecka. Zabawy ruchowo-muzyczne pobudzają do aktywności wyrażającej się w ilustrowaniu ruchem  treści piosenek np. pląsy, zabawy w pociąg. Ćwiczenia te mają charakter dyscyplinujący, relaksacyjny .

Oprócz tych zajęć zapewniamy naszym podopiecznym także rytmikę połączoną z gimnastyką ogólno-rozwojową pozwalającą uniknąć przyszłych wad postawy. Zabawy ruchowe odbywają się w bezpiecznej przestrzeni sali zabaw lub w ogrodzie w zależności od pogody.

Wspieramy ich indywidualny rozwój na miarę ich możliwości, zdolności i zainteresowań, towarzyszymy im w rozwoju i pomagamy poznawać świat.

Nad zdrowiem, bezpieczeństwem i prawidłowym rozwojem dzieci czuwa życzliwy i otwarty zespół opiekunów.


 W zajęciach dydaktycznych dominują takie metody jak:

 • metoda oglądowa , oparta na obserwacji i pokazie np. w czasie wycieczki, w ogrodzie , oglądanie historyjek obrazkowych, sceny z pacynką, lalą, misiem demonstrujące różne czynności.
 • metoda słowna – słuchanie opowiadań, czytanie bajek, nauka wierszyków, piosenek, wspólne śpiewanie.
 • metoda praktyczna, polegająca na przyswajaniu, odkrywaniu, przeżywaniu, działaniu (rysowanie, malowanie, lepienie, wyklejanie,układanie,budowanie).
 • metoda przemienności zabaw ( po spokojnych następują zabawy ożywione),
 • metoda kształtowania nawyków higienicznych i samoobsługi.

Wszystkie te metody wyzwalają w dziecku chęć poszukiwania rozwiązań, aktywizują myślenie, wyzwalają inwencję, ekspresję twórczą , mobilizują dziecko do zadawania pytań i udzielania na nie odpowiedzi poprzez rozwiązywanie problemów. Jesteśmy otwarci na problemy dzieci.
Dziecko podczas pobytu w żłobku nabywa wiele umiejętności tj.

 • samodzielne zaspakajanie potrzeb fizjologicznych, wykonywanie czynności higienicznych
 • kultura zachowania się przy stole, samodzielne spożywanie posiłków, posługiwanie się łyżką,
 • opanowanie samodzielnego ubierania się i rozbierania,
 • opanowanie nawyku mycia zębów, rąk, korzystania z ręcznika,
 • kształtowane są nawyki  porządkowe
 • poprzez zajęcia umuzykalniające dziecko nabywa umiejętności poczucia rytmu, słuchu muzycznego,

Dzieci w ciągu całego pobytu w żłobku uczą się także:

 • Współżycia społecznego w grupie dziecięcej, odnajdują swoje miejsce w grupie rówieśniczej, wspólnocie
 • Poznawania i rozumienia siebie i świata
 • Nabywania umiejętności poprzez działanie
 • Używania prawidłowych zwrotów i form grzecznościowych
 • Dzielenia się zabawkami, przedmiotami z innymi dziećmi.

Wszystkie te działania mają na celu nauczyć dziecko myśleć, mówić, słuchać,  a przede wszystkim współpracować z innymi dziećmi w grupie rówieśniczej.